Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Kaupunkilehtien Päätoimittajat ja se toimii Suomessa ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää kaupunkilehtien päätoimittajien välistä yhteistoimintaa ja koulutusta
 • tuoda esille ajankohtaisia kannanottoja kaupunkilehtiä, tiedotusvälineitä ja alaa koskevissa kysymyksissä
 • tukea päätoimittajia heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa
 • toimia kaupunkilehtien päätoimittajien yhteistyöelimenä,
 • vaalia kaupunkilehtiperinnettä.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • pitää yllä yhteyksiä yhteiskunnallisiin hallintoelimiin ja päättäjiin sekä toimii yhteistyössä muiden media-alan hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
 • käsittelee kokouksissaan median ja päätoimittajien yhteistoimintaa edistäviä asioita
 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia päätoimittajille ja vastuuasemassa oleville kaupunkilehtien esimiehille.
 • tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti päätoimittajien henkistä hyvinvointia edistävää harrastustoimintaa
 • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.

4 §

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

5 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 §:ssä mainitun kansallisuuden kaupunkilehtien päätoimittajat ja kaupunkilehdissä johtavassa vastuuasemassa olevat henkilöt. Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa myös muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi nimetä kunniajäseniä.

6 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen. Jäsen voidaan erottaa, kun jäsen siirtyy pois kaupunkilehtien piirissä olevasta mediasta.

7 §

Toimintaansa yhdistys voi rahoittaa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

8 §

Yhdistyksen varsinaisilta ja kannatusjäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on suoritet­tava hallituksen määräämänä aikana.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys-lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Todetaan kokouksen laillisuus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkasta­jaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
 • Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 • Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 • Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, kokous niin päättää tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

11 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä lehdessä niin ikään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun.

12 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheen­johtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kahdesti vuodessa.

13 §

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihtee­rin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

15 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee antaa tilintarkasta­jille tarkastettavaksi elokuun loppuun mennessä. Heidän tulee hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyk­sen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

16 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

17 §

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat kaupunkilehtien päätoimittajien ja vastuuhenkilöiden koulutukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

18 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.